Eserleri

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

D1. Yenerel MN, Sargın D. “Immunophenotyping of acute myeloid leukemia by alkaline phosphatase-anti alkaline phosphatase immunocytochemical technique.” Medical Bulletin of İstanbul. 32;1:31-34 (1999)

D2. Yenerel MN, Nalçacı M, Atamer T, Pekçelen Y. “Paroksismal noktürnal hemoglobinürili 11 hastanın klinik ve hematolojik yönlerinin incelenmesi.” Klinik Gelişim Dergisi 13;3-4:100-103, (2000)

D3. Yenerel MN, Sargın D. “The value of anti-myeloperoxidase antibodies in the diagnosis of acute myeloid leukemia.” Medical Bulletin of İstanbul 32;2:119-121 (1999)

D4. Yenerel MN, Beşışık SK, Alpdoğan TB, Sargın D. Tangün Y. “Hematopoietik kök hücre kaynağı olarak çevre kanında kök hücre içeriğinin belirlenmesi: Akım sitometrisi ile CD34 + hematopoietik kök hücre sayımı.” Türk Onkoloji Dergisi. 14;2:88-92, (1999)

D5. Yenerel MN, Nalçacı M, Aktan M, Diz-Küçükkaya R, Keskin H, Pekçelen Y. “Glanzmann trombastenisi vakalarında trombositlerin yüzey glikoprotein ekspresyonunun akım sitometrisiyle incelenmesi.” Klinik Gelişim Dergisi 13;3-4: 478-481, (1998)

D6. Yenerel MN. Sanwwara I, Kalayoğlu-Beşışık S, Tabak L, Sargın D. “Yoğun kemoterapi ünitesinde eş zamanda ortaya çıkan dört invazif pulmoner aspergilloz olgusu.” Toraks Dergisi 1;2: 41-45, (2000)

D7. Yenerel MN, Kalayoğlu-Beşışık S, Tunç M, Sargın D. “Allogeneik hematopoietik kök hücre transplantasyonu sonrası geç dönemde gelişen hemorajik sistit sıklığı tedavi yöntemleri ve klinik seyri.” Türk Üroloji Dergisi. 26; 4: 475-478, (2000)

D8. Yenerel MN, Küçükkaya-Diz R, Hacıhanefioğlu A, Aktan M, Nalçacı M, Atamer T, Pekçelen Y, Dinçol G. “Miyelodisplastik sendromlu olgularda Paroksismal nokturnal Hemoglobinüri klonu araştırması. “İstanbul Tıp fakültesi dergisi 63(4):406-410, (2000)

D9. Mustafa N. Yenerel, Reyhan Diz-Küçükkaya, Abdullah Hacıhanefioğlu, Mehmet Turgut, Sevgi Kalayoğlu-Beşışık, Melih Aktan, Hüseyin Keskin, Meliha Nalçacı, Günçağ Dinçol. “Akım sitometrisiyle Retikülosit Analizi: Retikülosit olgunlaşma indeksinin kemik iliği eritropoietik aktivitesinin göstergesi olarak değeri.” İstanbul Tıp fakültesi dergisi 63:251-255, (2000)

D10. Mustafa Nuri Yenerel, Rümeyza Kazancıoğlu, Meliha Nalçacı. “İliak hematom sinir basısına bağlı kas atrofisi ile başvuran bir kronik myeloid lösemi olgusu.” İstanbul Tıp fakültesi dergisi. 63: 206-208, (2000)

D11. Yenerel MN, Yazıcı H, Doğan Ö, Atamer T. “Malign Histiositozis (vaka sunumu).” Türk Patoloji Dergisi. 14;2: 62-64 (1998)

D12. Hacihanefioğlu A, Yenerel MN, Diz-Küçükkaya R, Turgut M. “Trombopoezi değerlendirmede akım sitometrisiyle retikülotrombosit (TO+Trombosit) sayımlarının yeri.” İstanbul Tıp fakültesi dergisi, 64 (1-2):46-50, (2001)

D13. Hacihanefioğlu A, Diz-Küçükkaya R, Turgut M, Yenerel MN, Nalçacı M. “Miyelodisoplastik sendromda serum beta 2-mikroglobülin düzeyleri.” İstanbul Tıp fakültesi dergisi, 64 (1-2):94-96, (2001)

D14. Çelebi-Önder S, Nalçacı M, Diz-Küçükkaya R, Yenerel MN, Turgut M, Dinçol G. “Kobalamin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan infertilite.” Üç Olgu sunumu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 64 (1-2): 94-96, (2001)

D15. Diz-Küçükkaya R, Doğan Ö, Yenerel MN, Hacihanefioğlu A, Turgut M, Nalçacı M, Dinçol G. “Nadir rastlanan bir lenfadenomegali nedeni: Kikuchi-Fujimoto hastalığı.” İstanbul Tıp fakültesi dergisi. 64 (1-2):97-101, (2001)

D16. Can AS, Aral F, Yenerel MN, Orhan Y. “Hipofosfatemik rahitis otozomal dominant form (vaka takdimi).” Optimal Tıp Dergisi 6;2:63-66, (1993)
 
D17. Yavuz AS, Kalayoğlu S, Yenerel MN, Sargın D, Atamer T. “Spontaneous recovery of pure red cell aplasia of long duration following major ABO-incompatible bone marrow transplantation (a case report).” Turkish Journal Of Hematology, 16,1: 33-37, (1999)

D18. Meliha Nalçacı, Günçağ Dinçol, Songül Çelebi, Mustafa N. Yenerel, Mehmet Turgut, Hüseyin Keskin. “Akut Lenfoblastik Lösemi ve Akciğer Tüberkülozu olan bir hastada yaygın damar içi pıhtılaşması.” İstanbul Tıp fakültesi dergisi 63:203-205, (2000)

D19. Nalçacı M, Dinçol G, Yavuz S, Yenerel M, Hacıhanefioğlu A, Ümit H, Sargın D. “Hematolojik hastalıkların seyri sırasında avasküler kemik nekrozu gelişen 9 hastanın değerlendirilmesi”. İstanbul Tıp fakültesi dergisi 61:3, (1998)

D20. Mustafa N. Yenerel, Zeki Aydın, Sevgi Beşışık, Melih aktan, Murat Dilmener, Tanju Atamer, “Farklı hematolojik özelliklerle kendini gösteren beş sıtma olgusu.” Klimik dergisi. 14:1, s27-29, 2001

D21. Yenerel MN, Küçükkaya R, Yavuz S, Hacıhanefioğlu A, Turgut M, Beşışık S, Aktan M, Keskin H, Nalçacı M, Sargın D, Atamer T, Pekçelen Y, Dinçol G. “Lösemik olmayan kronik miyeloproliferatif hastalıklarda blastik transformasyon sıklığı.” İstanbul Tıp Fakültesi dergisi 65:2, 101-105, 2002

D22. Aktan M, Yenerel MN, Atamer T. “Akut Lösemide dizi kayması: Olgu sunumu” İstanbul Tıp Fakültesi mecmuası 64:4, 316-320, 2001

D23. Diz-Küçükkaya R, Yenerel MN, Kumbasar B, Güvenç S, Doğan Ö, Nalçacı M, Dinçol G. “Hiperfibrotik miyelodisplastik sendrom: iki olgu sunumu.” İstanbul Tıp Fakültesi mecmuası 64:4, 310-315, 2001

D24. Kalayoğlu-Beşışık S, Öztürk S, Aktan M, Yenerel MN, Sargın D. “Akut lösemili hastalarda Hematopoietik kök hücre naklini takiben kafa içi subdural hematom.” Türk Onkoloji Dergisi Cilt 17:Sayı 1: 36-38, 2002

D25. Yenerel MN, Atamer T, Ayer M, Demirel-Yıldırım N, Diz-Küçükkaya R, Yavuz AS, Kalayoğlu-Beşışık S, Aktan M, Nalçacı M, Sargın D, Pekçelen Y, Dinçol G. Yüzaltmış iki kronik idiyopatik trombositopenik purpura olgusunun klinik seyir ve tedavi cevabı yönünden değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 2007, 70 (1); 6-10

D26. Yenerel MN. Herediter Eritrosit Membran Anomalileri. Turkiye Klinikleri J Hematol 2004 : 2, 22;125-130

D27. Yenerel MN. Aferez Ile Ilişkili Komplikasyonlar: Acil Müdahale. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005, 1(19):20-24

D28. Yenerel MN. Hematolojide Metabolik Aciller - II. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006, 2(20):9-15

D29. Yenerel MN. Lösemilerin İmmünofenotipik Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics 2009;2(1):60-5

D30. Yenerel MN. Anemik hastalarda tanı ve tedavi yaklaşımı. İc Hastalıkları Forumu. 1; 1: 76-83, 2009.